:: :: Web ClipArt :: :: :: 10 :: :: Netadmin.ws   
// , 26 2021 . : 10:08:15   
Ãëàâíîå ìåíþ
· Ãëàâíàÿ
· Web ClipArt
· Ôîðóì
· Ïîèñê
· Ïóáëèêîâàòü
· Ðåêîìåíäîâàòü
· Ñòàòèñòèêà
· Òîï 10

Òåìû
· Áàçû Äàííûõ
· Ãðàôèêà
· Âñå î VBulletin
· Âåá ñàéò
· Âåá Ñêðèïòû
· Áåçîïàñíîñòü
· Èíòåðíåò
· Ïðîãðàììèðîâàíèå
· Íîâîñòè Ñàéòà
· Îïåðàöèîííûå ñèñòåìû
· Multimedia online
· Ñáîðíèê ðåöåïòîâ
· Ñåðâåðû

Íå ïðîïóñòèòå
· Ôóòáîë


Òåêóùèå âåðñèè
Apache 1.3.34
tarball Win32 Binary

Apache 2.0.55
tarball Win32 Binary

MySQL 4.1.16
tarball zip

MySQL 5.0.17
tarball zip

PHP 4.4.1
tarball zip

PHP 5.1.1
tarball zip

Perl 5.8.7
tarball win

// 20-12-2005

, 1 () 0 () .

.


Àíåêäîò
Èäåò íàðêîìàí âìàçàííûé. Äîëáèòñÿ. Â ðóêàõ ó íåãî ìàëåíüêèé æèâîé ñëîíèê. Ñëîíèê ãîâîðèò íàðêîìàíó:
- ß íà íîæêè õî÷ó.
Íàðêîìàí îòïóñêàåò åãî âñòàòü íà íîæêè. Ñàì èäåò â ñëåä. Ñëîíèê êàïðèçíè÷àåò:
- ß íà ðó÷êè õî÷ó.
Íàðêîìàí áåðåò åãî íà ðó÷êè, ãëàäèò, æàëååò ñëîíèêà. Ñëîíèê ñíîâà:
- ß êóøàòü õî÷ó.
Íàðêîìàí ñ ìîëüáîé è ìóêîé íà ëèöå âçèðàåò â íåáî ìîëâèò:
- Ãîñïîäè! Êîãäà æ ìåíÿ îòïóñòèò!, . - :
  1. . , .
  2. . - , ?

   ?
   ?

. ??

1:
. : , , .

»


2:
, , , .

»


3:
, , .

»


   :: :: Web ClipArt :: :: :: 10 :: ::
 ©NetAdmin.ws 2001