:: :: Web ClipArt :: :: :: 10 :: :: Netadmin.ws   
// , 21 2024 . : 05:30:01   
Ãëàâíîå ìåíþ
· Ãëàâíàÿ
· Web ClipArt
· Ôîðóì
· Ïîèñê
· Ïóáëèêîâàòü
· Ðåêîìåíäîâàòü
· Ñòàòèñòèêà
· Òîï 10

Òåìû
· Áàçû Äàííûõ
· Ãðàôèêà
· Âñå î VBulletin
· Âåá ñàéò
· Âåá Ñêðèïòû
· Áåçîïàñíîñòü
· Èíòåðíåò
· Ïðîãðàììèðîâàíèå
· Íîâîñòè Ñàéòà
· Îïåðàöèîííûå ñèñòåìû
· Multimedia online
· Ñáîðíèê ðåöåïòîâ
· Ñåðâåðû

Íå ïðîïóñòèòå
· Ôóòáîë


Òåêóùèå âåðñèè
Apache 1.3.34
tarball Win32 Binary

Apache 2.0.55
tarball Win32 Binary

MySQL 4.1.16
tarball zip

MySQL 5.0.17
tarball zip

PHP 4.4.1
tarball zip

PHP 5.1.1
tarball zip

Perl 5.8.7
tarball win

// 20-12-2005

, 1 () 0 () .

.


Àíåêäîò
Ïîñòðîåíèå ÎÌÎÍîâöåâ. Îäèí ÎÌÎÍîâåö îïàçäàë. Êîìàíäèð åãî ðàñïåêàåò:
- Âû ïî÷åìó îïàçäàëè?
- Ïîíèìàåòå òîâàðèù êàïèòàí... Ïðîñíóëñÿ ÿ ñåãîäíÿ â 6:00 êàê îáû÷íî... ïðîáåæàë 30 êì... îòæàëñÿ 150 ðàç... îäåë êàìóôëÿæ... îäåë áðîíåæèëåò, ìàñêó, êàñêó... ïîâåñèë àâòîìàò íà ãðóäü, ïèñòîëåò â êîáóðó çàñóíóë... âçÿë ñàïåðíóþ ëîïàòêó... ïðèöåïèë ðåçèíîâóþ äóáèíêó... ñóíóë â êàðìàí áàëëîí "×åðåìóõè"... â áîòèíîê ñïðÿòàë íîæ... ïðèöåïèë íàðó÷íèêè...
- È â ÷åì æå äåëî?
- Êîãäà èç äîìà âûõîäèë, ñëó÷àéíî â çåðêàëî ïîñìîòðåë... è îáîñðàëñÿ., . - :
  1. . , .
  2. . - , ?

   ?
   ?

. ??

1:
. : , , .

»


2:
, , , .

»


3:
, , .

»


   :: :: Web ClipArt :: :: :: 10 :: ::
 ©NetAdmin.ws 2001