:: :: Web ClipArt :: :: :: 10 :: :: Netadmin.ws   
// , 26 2021 . : 09:52:38   
Ãëàâíîå ìåíþ
· Ãëàâíàÿ
· Web ClipArt
· Ôîðóì
· Ïîèñê
· Ïóáëèêîâàòü
· Ðåêîìåíäîâàòü
· Ñòàòèñòèêà
· Òîï 10

Òåìû
· Áàçû Äàííûõ
· Ãðàôèêà
· Âñå î VBulletin
· Âåá ñàéò
· Âåá Ñêðèïòû
· Áåçîïàñíîñòü
· Èíòåðíåò
· Ïðîãðàììèðîâàíèå
· Íîâîñòè Ñàéòà
· Îïåðàöèîííûå ñèñòåìû
· Multimedia online
· Ñáîðíèê ðåöåïòîâ
· Ñåðâåðû

Íå ïðîïóñòèòå
· Ôóòáîë


Òåêóùèå âåðñèè
Apache 1.3.34
tarball Win32 Binary

Apache 2.0.55
tarball Win32 Binary

MySQL 4.1.16
tarball zip

MySQL 5.0.17
tarball zip

PHP 4.4.1
tarball zip

PHP 5.1.1
tarball zip

Perl 5.8.7
tarball win

// 20-12-2005

, 1 () 0 () .

.


Àíåêäîò
Íàðêîìàíñêèé ëåñ. Çàÿö âûøåë ïî óòðÿíå, çàáèë ïÿòêó è òîëüêî õî÷åò äóíóòü êàê âèäèò áåæàâøåãî ëîñÿ:
- Ýé, ëîñü, êóäà áåæèøü?
- Äà âîò ñïîðòîì ðåøèë çàíÿòüñÿ, äàâàé âìåñòå çàéìåìñÿ, ñêîëüêî ìîæíî ïûõòåòü?
- Íó ïîáåæàëè.
Áåãóò îíè, ñìîòðÿò ëèñà òîæå êîñîé çàáèâàþò:
- Ýé, ëèñà, õâàòèò ïûõòåòü, äàâàé ëó÷øå ñïîðòîì çàéìåìñÿ.
Ëèñà ñîãëàñèëàñü, ïîáåæàëè îíè âìåñòå. È òàê, âñòðåòèëè ìåäâåäÿ, âîëêà, åæà è ò. ä. Áåãóò îíè âìåñòå, à èì íà âñòðå÷ó ëåâ âûõîäèò. Êîñÿ÷îê äóíóë, äîâîëüíûé òàêîé:
- Ýé, çâåðüå, êóäà áåæèì.
- Äà âîò ëîñü ïðåäëîæèë áðîñèòü ïûõòåòü è ñïîðòîì çàíÿòüñÿ.
- Òàê ëîñü êàê ñ óòðà êóðíåò âñåãäà õóéíåé íà÷èíàåò ñòðàäàòü., . - :
  1. . , .
  2. . - , ?

   ?
   ?

. ??

1:
. : , , .

»


2:
, , , .

»


3:
, , .

»


   :: :: Web ClipArt :: :: :: 10 :: ::
 ©NetAdmin.ws 2001