:: :: Web ClipArt :: :: :: 10 :: :: Netadmin.ws   
// , 29 2021 . : 16:32:51   
Ãëàâíîå ìåíþ
· Ãëàâíàÿ
· Web ClipArt
· Ôîðóì
· Ïîèñê
· Ïóáëèêîâàòü
· Ðåêîìåíäîâàòü
· Ñòàòèñòèêà
· Òîï 10

Òåìû
· Áàçû Äàííûõ
· Ãðàôèêà
· Âñå î VBulletin
· Âåá ñàéò
· Âåá Ñêðèïòû
· Áåçîïàñíîñòü
· Èíòåðíåò
· Ïðîãðàììèðîâàíèå
· Íîâîñòè Ñàéòà
· Îïåðàöèîííûå ñèñòåìû
· Multimedia online
· Ñáîðíèê ðåöåïòîâ
· Ñåðâåðû

Íå ïðîïóñòèòå
· Ôóòáîë


Òåêóùèå âåðñèè
Apache 1.3.34
tarball Win32 Binary

Apache 2.0.55
tarball Win32 Binary

MySQL 4.1.16
tarball zip

MySQL 5.0.17
tarball zip

PHP 4.4.1
tarball zip

PHP 5.1.1
tarball zip

Perl 5.8.7
tarball win

// 20-12-2005

, 1 () 0 () .

.


Àíåêäîò
Èç èíòåðâüþ ñ ìèëëèîíåðîì:
- ×òî âàì ïîìîãëî äîáèòüñÿ óñïåõà?
- Óáåæäåíèå, ÷òî äåíüãè ñàìè ïî ñåáå íå èãðàþò íèêàêîé ðîëè. Âàæíà òîëüêî ðàáîòà.
- È ýòî ïîìîãëî âàì ðàçáîãàòåòü?
- ß ðàçáîãàòåë, êîãäà ñóìåë óáåäèòü â ýòîì ïîä÷èíåíûõ.



, . - :
  1. . , .
  2. . - , ?

   ?
   ?

. ?



?

1:
. : , , .

»


2:
, , , .

»


3:
, , .

»


   :: :: Web ClipArt :: :: :: 10 :: ::
 ©NetAdmin.ws 2001