:: :: Web ClipArt :: :: :: 10 :: :: Netadmin.ws   
// , 9 2023 . : 12:32:33   
Ãëàâíîå ìåíþ
· Ãëàâíàÿ
· Web ClipArt
· Ôîðóì
· Ïîèñê
· Ïóáëèêîâàòü
· Ðåêîìåíäîâàòü
· Ñòàòèñòèêà
· Òîï 10

Òåìû
· Áàçû Äàííûõ
· Ãðàôèêà
· Âñå î VBulletin
· Âåá ñàéò
· Âåá Ñêðèïòû
· Áåçîïàñíîñòü
· Èíòåðíåò
· Ïðîãðàììèðîâàíèå
· Íîâîñòè Ñàéòà
· Îïåðàöèîííûå ñèñòåìû
· Multimedia online
· Ñáîðíèê ðåöåïòîâ
· Ñåðâåðû

Íå ïðîïóñòèòå
· Ôóòáîë


Òåêóùèå âåðñèè
Apache 1.3.34
tarball Win32 Binary

Apache 2.0.55
tarball Win32 Binary

MySQL 4.1.16
tarball zip

MySQL 5.0.17
tarball zip

PHP 4.4.1
tarball zip

PHP 5.1.1
tarball zip

Perl 5.8.7
tarball win

// 20-12-2005

, 1 () 0 () .

.


Àíåêäîò
1 ñåíòÿáðÿ. Äåâî÷êà â áåëîì ôàðòó÷êå, ñ áåëûìè áàíòàìè è ñ áóêåòîì öâåòîâ â ïðèïðûæêó ñïåøèò â øêîëó. Âäðóã ïåðåä íåé îòêðûâàåòñÿ êàíàëèçàöèîííûé ëþê, îòòóäà âûëåçàåò ãðÿçíûé, âåñü â ãîâíå ñàíòåõíèê. Óâèäåâ äåâî÷êó, îí ãîâîðèò:
- Äåâî÷êà, ïîéäè ñþäà.
Äåâî÷êà äîâåð÷èâî ïîäõîäèò, à ñàíòåõíèê ñî ñìàêîì âûòèðàåò ðóêè îá åå áåëûé ôàðòóê. Äåâî÷êà â ñîâåðøåííîì øîêå êðè÷èò:
- Äÿäÿ, âû ÷òî ñîâñåì ñäóðåëè.
- À ñðàòü òû, äåâî÷êà, ëþáèøü?, . - :
  1. . , .
  2. . - , ?

   ?
   ?

. ??

1:
. : , , .

»


2:
, , , .

»


3:
, , .

»


   :: :: Web ClipArt :: :: :: 10 :: ::
 ©NetAdmin.ws 2001