:: :: Web ClipArt :: :: :: 10 :: :: Netadmin.ws   
// , 18 2024 . : 07:31:33   
Ãëàâíîå ìåíþ
· Ãëàâíàÿ
· Web ClipArt
· Ôîðóì
· Ïîèñê
· Ïóáëèêîâàòü
· Ðåêîìåíäîâàòü
· Ñòàòèñòèêà
· Òîï 10

Òåìû
· Áàçû Äàííûõ
· Ãðàôèêà
· Âñå î VBulletin
· Âåá ñàéò
· Âåá Ñêðèïòû
· Áåçîïàñíîñòü
· Èíòåðíåò
· Ïðîãðàììèðîâàíèå
· Íîâîñòè Ñàéòà
· Îïåðàöèîííûå ñèñòåìû
· Multimedia online
· Ñáîðíèê ðåöåïòîâ
· Ñåðâåðû

Íå ïðîïóñòèòå
· Ôóòáîë


Òåêóùèå âåðñèè
Apache 1.3.34
tarball Win32 Binary

Apache 2.0.55
tarball Win32 Binary

MySQL 4.1.16
tarball zip

MySQL 5.0.17
tarball zip

PHP 4.4.1
tarball zip

PHP 5.1.1
tarball zip

Perl 5.8.7
tarball win

// 20-12-2005

, 1 () 0 () .

.


Àíåêäîò
Ïðèõîäèò æåíùèíà ê âðà÷ó è ãîâîðèò:
-Äîêòîð , ÿ âûõîæó çàìóæ çà ìîëîäîãî è õî÷ó ñäåëàòü ïîäòÿæêó.
-Äà, êîíå÷íî, ýòî ìîÿ ðàáîòà, íî íàäî ïîêàçûâàòüñÿ êàæäûé ìåñÿö.
-Íåò, ÿ íå ìîãó, ÷òî ñêàæåò ìóæ, ãäå ÿ áûëà...
-Ëàäíî, ÿ ïîñòàâëþ âàì âèíòèê è âû ñàìè áóäåòå åãî ïîäêðó÷èâàòü, íî ðàç â ìåñÿö ïîêàæèòåñü.
Ïðîøåë ìåñÿö. Ïðèõîäèò äàìà è ãîâîðèò:
- Äîêòîð,âñå ïëîõî. Ó ìåíÿ ìåøêè ïîä ãëàçàìè....
- Äàìî÷êà, ýòî íå ìåøêè, à ãðóäè, íî åñëè Âû áóäåòå êðóòèòü âèíò êàæäûé äåíü, òî è áîðîäà ïîÿâèòñÿ..., . - :
  1. . , .
  2. . - , ?

   ?
   ?

. ??

1:
. : , , .

»


2:
, , , .

»


3:
, , .

»


   :: :: Web ClipArt :: :: :: 10 :: ::
 ©NetAdmin.ws 2001