:: :: Web ClipArt :: :: :: 10 :: :: Netadmin.ws   
// , 5 2022 . : 20:14:36   
Ãëàâíîå ìåíþ
· Ãëàâíàÿ
· Web ClipArt
· Ôîðóì
· Ïîèñê
· Ïóáëèêîâàòü
· Ðåêîìåíäîâàòü
· Ñòàòèñòèêà
· Òîï 10

Òåìû
· Áàçû Äàííûõ
· Ãðàôèêà
· Âñå î VBulletin
· Âåá ñàéò
· Âåá Ñêðèïòû
· Áåçîïàñíîñòü
· Èíòåðíåò
· Ïðîãðàììèðîâàíèå
· Íîâîñòè Ñàéòà
· Îïåðàöèîííûå ñèñòåìû
· Multimedia online
· Ñáîðíèê ðåöåïòîâ
· Ñåðâåðû

Íå ïðîïóñòèòå
· Ôóòáîë


Òåêóùèå âåðñèè
Apache 1.3.34
tarball Win32 Binary

Apache 2.0.55
tarball Win32 Binary

MySQL 4.1.16
tarball zip

MySQL 5.0.17
tarball zip

PHP 4.4.1
tarball zip

PHP 5.1.1
tarball zip

Perl 5.8.7
tarball win

// 20-12-2005

, 1 () 0 () .

.


Àíåêäîò
Äåâóøêà ïîçäíî âå÷åðîì èä¸ò ïî ïîäçåìíîìó ïåðåõîäó. Ãîðèò âñåãî îäíà ëàìïî÷êà âäàëè. È âäðóã âèäèò, ÷òî íàâñòðå÷ó åé äâèæåòñÿ çäîðîâûé ñèëóýò ìóæ÷èíû ñ øèðîêî ðàçâåä¸ííûìè ðóêàìè. Îíà ñî ñòðàõó õâàòàåò ñ ïîëà êàìåíü è áðîñàåò â ìóæ÷èíó. Ðàçäà¸òñÿ çâîí ðàçáèòîãî ñòåêëà. Ìóæ÷èíà êðè÷èò: "×òîá òåáÿ! Âòîðîé ðàç íå ìîãó ñòåêëî äîìîé îòíåñòè!!!", . - :
  1. . , .
  2. . - , ?

   ?
   ?

. ??

1:
. : , , .

»


2:
, , , .

»


3:
, , .

»


   :: :: Web ClipArt :: :: :: 10 :: ::
 ©NetAdmin.ws 2001