:: :: Web ClipArt :: :: :: 10 :: :: Netadmin.ws   
// , 3 2022 . : 04:06:17   
Ãëàâíîå ìåíþ
· Ãëàâíàÿ
· Web ClipArt
· Ôîðóì
· Ïîèñê
· Ïóáëèêîâàòü
· Ðåêîìåíäîâàòü
· Ñòàòèñòèêà
· Òîï 10

Òåìû
· Áàçû Äàííûõ
· Ãðàôèêà
· Âñå î VBulletin
· Âåá ñàéò
· Âåá Ñêðèïòû
· Áåçîïàñíîñòü
· Èíòåðíåò
· Ïðîãðàììèðîâàíèå
· Íîâîñòè Ñàéòà
· Îïåðàöèîííûå ñèñòåìû
· Multimedia online
· Ñáîðíèê ðåöåïòîâ
· Ñåðâåðû

Íå ïðîïóñòèòå
· Ôóòáîë


Òåêóùèå âåðñèè
Apache 1.3.34
tarball Win32 Binary

Apache 2.0.55
tarball Win32 Binary

MySQL 4.1.16
tarball zip

MySQL 5.0.17
tarball zip

PHP 4.4.1
tarball zip

PHP 5.1.1
tarball zip

Perl 5.8.7
tarball win

// 20-12-2005

, 1 () 0 () .

.


Àíåêäîò
Èäåò ìóæèê ïî ïóñòûíå, óìèðàåò îò æàæäû. È íà÷àë ìîëèòüñÿ:
-Áîæå! Ïîìîãè! ß õî÷ó ïèòü.
Âäðóã ñ íåáà ïàäàåò ëîïàòà è ãîëîñ ñ âåðõó:
-Êîïàé!
Ìóæèê ðîåò, ðîåò... âäðóã ïîøëà âîäà, îí íàïèëñÿ.
Ãîëîñ ñâåðõó:
-Âåðíè ëîïàòó!
Èäåò äàëüøå, ïðîãîëîäàëñÿ, ñíîâà âçìîëèëñÿ:
-Áîæå ÿ óìèðàþ îò ãîëîäà!
Âäðóã ñ íåáà ïàäàåò ëîïàòà è ãîëîñ ñ âåðõó:
-Êîïàé!
Êîïàåò ìóæèê, êîïàåò, íàøåë ñêàòåðòü-ñàìîáðàíêó. Íàåëñÿ.
Ãîëîñ ñâåðõó:
-Âåðíè ëîïàòó!
Èäåò äàëüøå è ãîâîðèò:
-Ïîåë, ïîïèë, à òåïåðü áû ïîòðàõàòüñÿ.
Âäðóã ñ íåáà ïàäàåò ëîïàòà è ãîëîñ ñ âåðõó:
-Êîïàé!
Êîïàåò ìóæèê, êîïàåò - íè÷åãî. Óñòàë, è ãîâîðèò:
- Ôóóó çàòðàõàëñÿ!
Ãîëîñ ñâåðõó:
-Âåðíè ëîïàòó!, . - :
  1. . , .
  2. . - , ?

   ?
   ?

. ??

1:
. : , , .

»


2:
, , , .

»


3:
, , .

»


   :: :: Web ClipArt :: :: :: 10 :: ::
 ©NetAdmin.ws 2001