:: :: Web ClipArt :: :: :: 10 :: :: Netadmin.ws   
// , 26 2021 . : 11:13:12   
Ãëàâíîå ìåíþ
· Ãëàâíàÿ
· Web ClipArt
· Ôîðóì
· Ïîèñê
· Ïóáëèêîâàòü
· Ðåêîìåíäîâàòü
· Ñòàòèñòèêà
· Òîï 10

Òåìû
· Áàçû Äàííûõ
· Ãðàôèêà
· Âñå î VBulletin
· Âåá ñàéò
· Âåá Ñêðèïòû
· Áåçîïàñíîñòü
· Èíòåðíåò
· Ïðîãðàììèðîâàíèå
· Íîâîñòè Ñàéòà
· Îïåðàöèîííûå ñèñòåìû
· Multimedia online
· Ñáîðíèê ðåöåïòîâ
· Ñåðâåðû

Íå ïðîïóñòèòå
· Ôóòáîë


Òåêóùèå âåðñèè
Apache 1.3.34
tarball Win32 Binary

Apache 2.0.55
tarball Win32 Binary

MySQL 4.1.16
tarball zip

MySQL 5.0.17
tarball zip

PHP 4.4.1
tarball zip

PHP 5.1.1
tarball zip

Perl 5.8.7
tarball win

// 20-12-2005

, 1 () 0 () .

.


Àíåêäîò
Ïðèøåë âîðîáåé â ïóáëè÷íûé äîì ñ 10 ðóáëÿìè, õîòåë ñíÿòü âîðîáüèõó. Âîðîáüèõ íå îêàçàëîñü, à çà 10 ðóáëåé òîëüêî ïèòîíû. Äåëàòü áûëî íå÷åãî, è îí ñîãëàñèëñÿ. Ïèòîí ðåøèâ ÷òî ýòî äîáû÷à, ïðîãëîòèë âîðîáüÿ. Íî àäìèíèñòðàòîðû ñêàçàëè ÷òî ýòî êëèåíò, çìåÿ âûïëþíóëà åãî. Âîðîáåé âûëåçàÿ ñ äîñòîèíñòâîì ãîâîðèò ïèòîíó:
- Íî-íî, ïèçäà, áåç çàñîñîâ., . - :
  1. . , .
  2. . - , ?

   ?
   ?

. ??

1:
. : , , .

»


2:
, , , .

»


3:
, , .

»


   :: :: Web ClipArt :: :: :: 10 :: ::
 ©NetAdmin.ws 2001