:: :: Web ClipArt :: :: :: 10 :: :: Netadmin.ws   
// , 29 2024 . : 05:14:23   
Ãëàâíîå ìåíþ
· Ãëàâíàÿ
· Web ClipArt
· Ôîðóì
· Ïîèñê
· Ïóáëèêîâàòü
· Ðåêîìåíäîâàòü
· Ñòàòèñòèêà
· Òîï 10

Òåìû
· Áàçû Äàííûõ
· Ãðàôèêà
· Âñå î VBulletin
· Âåá ñàéò
· Âåá Ñêðèïòû
· Áåçîïàñíîñòü
· Èíòåðíåò
· Ïðîãðàììèðîâàíèå
· Íîâîñòè Ñàéòà
· Îïåðàöèîííûå ñèñòåìû
· Multimedia online
· Ñáîðíèê ðåöåïòîâ
· Ñåðâåðû

Íå ïðîïóñòèòå
· Ôóòáîë


Òåêóùèå âåðñèè
Apache 1.3.34
tarball Win32 Binary

Apache 2.0.55
tarball Win32 Binary

MySQL 4.1.16
tarball zip

MySQL 5.0.17
tarball zip

PHP 4.4.1
tarball zip

PHP 5.1.1
tarball zip

Perl 5.8.7
tarball win

// 20-12-2005

, 1 () 0 () .

.


Àíåêäîò
Ãîãè ðåøèë ïîñòóïèòü â ÌÃÓ. Ïîñëå ïèñüìåííîãî ýêçàìåíà îí ïåðåäàë ïðåïîäàâàòåëþ ñâîþ ðàáîòó ïðèëîæèâ ê íåé 5000 áàêñîâ è çàïèñêó: Ïî øòóêå çà áàë.
Êîãäà Ãîãè ïîëó÷èë êîíâåðò ñ ðåçóëüòàòàìè ýêçàìåíà, òàì áûëî 3000 áàêñîâ è çàïèñêà: Ñäà÷à, . - :
  1. . , .
  2. . - , ?

   ?
   ?

. ??

1:
. : , , .

»


2:
, , , .

»


3:
, , .

»


   :: :: Web ClipArt :: :: :: 10 :: ::
 ©NetAdmin.ws 2001