:: :: Web ClipArt :: :: :: 10 :: :: Netadmin.ws   
// , 29 2022 . : 06:25:59   
Ãëàâíîå ìåíþ
· Ãëàâíàÿ
· Web ClipArt
· Ôîðóì
· Ïîèñê
· Ïóáëèêîâàòü
· Ðåêîìåíäîâàòü
· Ñòàòèñòèêà
· Òîï 10

Òåìû
· Áàçû Äàííûõ
· Ãðàôèêà
· Âñå î VBulletin
· Âåá ñàéò
· Âåá Ñêðèïòû
· Áåçîïàñíîñòü
· Èíòåðíåò
· Ïðîãðàììèðîâàíèå
· Íîâîñòè Ñàéòà
· Îïåðàöèîííûå ñèñòåìû
· Multimedia online
· Ñáîðíèê ðåöåïòîâ
· Ñåðâåðû

Íå ïðîïóñòèòå
· Ôóòáîë


Òåêóùèå âåðñèè
Apache 1.3.34
tarball Win32 Binary

Apache 2.0.55
tarball Win32 Binary

MySQL 4.1.16
tarball zip

MySQL 5.0.17
tarball zip

PHP 4.4.1
tarball zip

PHP 5.1.1
tarball zip

Perl 5.8.7
tarball win

// 20-12-2005

, 1 () 0 () .

.


Àíåêäîò
Çàõîäèò ìóæèê â ìàãàçèí, è ãîâîðèò:
- Ìíå ïóçûðü è áàíêó êîëû
×åðåç ïîë ÷àñà ñíîâà:
- Ìíå ïóçûðü è êîëó.
×åðåç ïîë ÷àñà îïÿòü òà æå èñòîðèÿ.
- Ìíå ïîæàëóéñòà ïóçûðü è áàíêó êîëû.
×åðåç ÷àñ ñíîâà çàõîäèò è ãîâîðèò:
- Ìíååååå... ïóçûðüü è áàíêó ñïðàéòà. À òî îò êîëû õóåâî ìíå., . - :
  1. . , .
  2. . - , ?

   ?
   ?

. ??

1:
. : , , .

»


2:
, , , .

»


3:
, , .

»


   :: :: Web ClipArt :: :: :: 10 :: ::
 ©NetAdmin.ws 2001