:: :: Web ClipArt :: :: :: 10 :: :: Netadmin.ws   
// , 18 2022 . : 12:41:19   
Ãëàâíîå ìåíþ
· Ãëàâíàÿ
· Web ClipArt
· Ôîðóì
· Ïîèñê
· Ïóáëèêîâàòü
· Ðåêîìåíäîâàòü
· Ñòàòèñòèêà
· Òîï 10

Òåìû
· Áàçû Äàííûõ
· Ãðàôèêà
· Âñå î VBulletin
· Âåá ñàéò
· Âåá Ñêðèïòû
· Áåçîïàñíîñòü
· Èíòåðíåò
· Ïðîãðàììèðîâàíèå
· Íîâîñòè Ñàéòà
· Îïåðàöèîííûå ñèñòåìû
· Multimedia online
· Ñáîðíèê ðåöåïòîâ
· Ñåðâåðû

Íå ïðîïóñòèòå
· Ôóòáîë


Òåêóùèå âåðñèè
Apache 1.3.34
tarball Win32 Binary

Apache 2.0.55
tarball Win32 Binary

MySQL 4.1.16
tarball zip

MySQL 5.0.17
tarball zip

PHP 4.4.1
tarball zip

PHP 5.1.1
tarball zip

Perl 5.8.7
tarball win

// 20-12-2005

, 1 () 0 () .

.


Àíåêäîò
Æåíùèíà ñî ñâîèì áîëüíûì ñûíîì (â ñìûñëå óìñòâåííî îòñòàëûì) èäóò ïî ìàãàçèíó:
- Ìàìà, ìàìà õî÷ó ÿáëîêî.
- Íó ñûíîê ÿ æå íå áóäó è çà îäíîãî ÿáëîêà ïîêóïàòü öåëûé êèëîãðàìì.
Ïðîäàâùèöà óñëûøàâ, äîñòàåò ÿáëîêî è ïðîòÿãèâàåò åãî ìàëûøó. Ðåáåíîê õâàòàåò ÿáëîêî âûòèðàåò åãî îá øòàíèíó, è òîëüêî õî÷åò óêóñèòü êàê ìàòü åìó ãîâîðèò:
- Ñûíîê, à ÷òî íàäî ñêàçàòü.
Ðåáåíîê ïîäâîäèò ÿáëîêî ê ãëàçàì, è ñ æàäíîñòüþ ãëÿäÿ íà íåãî ãîâîðèò:
- Çäðàâñòâóé, ÿáëîêî., . - :
  1. . , .
  2. . - , ?

   ?
   ?

. ??

1:
. : , , .

»


2:
, , , .

»


3:
, , .

»


   :: :: Web ClipArt :: :: :: 10 :: ::
 ©NetAdmin.ws 2001