:: :: Web ClipArt :: :: :: 10 :: :: Netadmin.ws   
// , 1 2023 . : 07:46:57   
Ãëàâíîå ìåíþ
· Ãëàâíàÿ
· Web ClipArt
· Ôîðóì
· Ïîèñê
· Ïóáëèêîâàòü
· Ðåêîìåíäîâàòü
· Ñòàòèñòèêà
· Òîï 10

Òåìû
· Áàçû Äàííûõ
· Ãðàôèêà
· Âñå î VBulletin
· Âåá ñàéò
· Âåá Ñêðèïòû
· Áåçîïàñíîñòü
· Èíòåðíåò
· Ïðîãðàììèðîâàíèå
· Íîâîñòè Ñàéòà
· Îïåðàöèîííûå ñèñòåìû
· Multimedia online
· Ñáîðíèê ðåöåïòîâ
· Ñåðâåðû

Íå ïðîïóñòèòå
· Ôóòáîë


Òåêóùèå âåðñèè
Apache 1.3.34
tarball Win32 Binary

Apache 2.0.55
tarball Win32 Binary

MySQL 4.1.16
tarball zip

MySQL 5.0.17
tarball zip

PHP 4.4.1
tarball zip

PHP 5.1.1
tarball zip

Perl 5.8.7
tarball win

// 20-12-2005

, 1 () 0 () .

.


Àíåêäîò
Ñûí îòöà ñïðàøèâàåò:
-Ïàï à ïî÷åìó Ñîëíöå-òàêîå ÿðêîå?
-À õåð åãî çíàåò!
-Ïàï à ïî÷åìó ëóíà áîëüøå äðóãèõ çâ¸çä?
-À õåð åãî çíàåò!
-Ïàï òû íàâåðíîå óñòàë?
-Íåò ñûíîê òû ñïðàøèâàé êòî æå êðîìå îòöà òåáå âñ¸ ðàññêàæåò!, . - :
  1. . , .
  2. . - , ?

   ?
   ?

. ??

1:
. : , , .

»


2:
, , , .

»


3:
, , .

»


   :: :: Web ClipArt :: :: :: 10 :: ::
 ©NetAdmin.ws 2001