:: :: Web ClipArt :: :: :: 10 :: :: Netadmin.ws   
// , 1 2023 . : 06:17:57   
Ãëàâíîå ìåíþ
· Ãëàâíàÿ
· Web ClipArt
· Ôîðóì
· Ïîèñê
· Ïóáëèêîâàòü
· Ðåêîìåíäîâàòü
· Ñòàòèñòèêà
· Òîï 10

Òåìû
· Áàçû Äàííûõ
· Ãðàôèêà
· Âñå î VBulletin
· Âåá ñàéò
· Âåá Ñêðèïòû
· Áåçîïàñíîñòü
· Èíòåðíåò
· Ïðîãðàììèðîâàíèå
· Íîâîñòè Ñàéòà
· Îïåðàöèîííûå ñèñòåìû
· Multimedia online
· Ñáîðíèê ðåöåïòîâ
· Ñåðâåðû

Íå ïðîïóñòèòå
· Ôóòáîë


Òåêóùèå âåðñèè
Apache 1.3.34
tarball Win32 Binary

Apache 2.0.55
tarball Win32 Binary

MySQL 4.1.16
tarball zip

MySQL 5.0.17
tarball zip

PHP 4.4.1
tarball zip

PHP 5.1.1
tarball zip

Perl 5.8.7
tarball win

// 20-12-2005

, 1 () 0 () .

.


Àíåêäîò
Ñèòóàöèÿ îáû÷íàÿ - â 600-é "ìåðñåäåñ" ñçàäè âðåçàåòñÿ 401-é "Ìîñêâè÷". Èç 600-ãî âûëåòàåò áðàòîê, íà õîäó øâûðÿÿ â ñàëîí òåëåôîí, ïîäáåãàåò ê âûëåçàþùåìó èç 401-ãî ìóæèêó ñî ñëîâàìè:
- Íó òû êàê? Íå óøèáñÿ?! Ïîñìîòðè ðóêè, íîãè öåëû? Øåÿ íå áîëèò? Ïîñìîòðè, íå ïîðåçàëñÿ? Òî÷íî âñå íîðìàëüíî? Íè óøèáîâ, íè ñèíÿêîâ?
Òîò â øîêå:
- Äà âðîäå âñå íîðìàëüíî, ñïàñèáî.
Áðàòîê îáëåã÷åííî îáíèìàåò åãî çà ïëå÷è:
- Íó òîãäà ïîåõàëè ñìîòðåòü êâàðòèðó., . - :
  1. . , .
  2. . - , ?

   ?
   ?

. ??

1:
. : , , .

»


2:
, , , .

»


3:
, , .

»


   :: :: Web ClipArt :: :: :: 10 :: ::
 ©NetAdmin.ws 2001