:: :: Web ClipArt :: :: :: 10 :: :: Netadmin.ws   
// , 18 2022 . : 11:05:27   
Ãëàâíîå ìåíþ
· Ãëàâíàÿ
· Web ClipArt
· Ôîðóì
· Ïîèñê
· Ïóáëèêîâàòü
· Ðåêîìåíäîâàòü
· Ñòàòèñòèêà
· Òîï 10

Òåìû
· Áàçû Äàííûõ
· Ãðàôèêà
· Âñå î VBulletin
· Âåá ñàéò
· Âåá Ñêðèïòû
· Áåçîïàñíîñòü
· Èíòåðíåò
· Ïðîãðàììèðîâàíèå
· Íîâîñòè Ñàéòà
· Îïåðàöèîííûå ñèñòåìû
· Multimedia online
· Ñáîðíèê ðåöåïòîâ
· Ñåðâåðû

Íå ïðîïóñòèòå
· Ôóòáîë


Òåêóùèå âåðñèè
Apache 1.3.34
tarball Win32 Binary

Apache 2.0.55
tarball Win32 Binary

MySQL 4.1.16
tarball zip

MySQL 5.0.17
tarball zip

PHP 4.4.1
tarball zip

PHP 5.1.1
tarball zip

Perl 5.8.7
tarball win

// 20-12-2005

, 1 () 0 () .

.


Àíåêäîò
 Àðêòèêå âñòðå÷àþòñÿ äâà áåëûõ ìåäâåäÿ:
- Íåò, íó òû ïðåäcòàâëÿåøü!? Âîçâðàùàþñü ñåãîäíÿ óòðîì ñ îõîòû, à â áåðëîãå ïåðåãàð - íó ïðîñòî ñòåíîé ñòîèò! Ãëÿæó, íà ïîëó ñïèò êàêîé-òî ìóæèê.. Íàêëîíÿþñü ê íåìó, à îí ïîäíèìàåò ãîëîâó è, îãëÿäûâàÿ ìåíÿ, ãîâîðèò: "À òû, íàâåðíîå, Ïåòðîâ?..", . - :
  1. . , .
  2. . - , ?

   ?
   ?

. ??

1:
. : , , .

»


2:
, , , .

»


3:
, , .

»


   :: :: Web ClipArt :: :: :: 10 :: ::
 ©NetAdmin.ws 2001