:: :: Web ClipArt :: :: :: 10 :: :: Netadmin.ws   
// , 21 2024 . : 06:29:51   
Ãëàâíîå ìåíþ
· Ãëàâíàÿ
· Web ClipArt
· Ôîðóì
· Ïîèñê
· Ïóáëèêîâàòü
· Ðåêîìåíäîâàòü
· Ñòàòèñòèêà
· Òîï 10

Òåìû
· Áàçû Äàííûõ
· Ãðàôèêà
· Âñå î VBulletin
· Âåá ñàéò
· Âåá Ñêðèïòû
· Áåçîïàñíîñòü
· Èíòåðíåò
· Ïðîãðàììèðîâàíèå
· Íîâîñòè Ñàéòà
· Îïåðàöèîííûå ñèñòåìû
· Multimedia online
· Ñáîðíèê ðåöåïòîâ
· Ñåðâåðû

Íå ïðîïóñòèòå
· Ôóòáîë


Òåêóùèå âåðñèè
Apache 1.3.34
tarball Win32 Binary

Apache 2.0.55
tarball Win32 Binary

MySQL 4.1.16
tarball zip

MySQL 5.0.17
tarball zip

PHP 4.4.1
tarball zip

PHP 5.1.1
tarball zip

Perl 5.8.7
tarball win

// 20-12-2005

, 1 () 0 () .

.


Àíåêäîò
Ïðèõîäèò ëþáîâíèê ê æåíå, è ãîâîðèò:
- Äàâàé ðàçäåâàéñÿ, ÿ ïðèäóìàë íîâóþ ïîçó, ùà áóäåì ýêñïåðèìåíòèðîâàòü.
Îíà ãîâîðèò:
- Íå ìîãó, ìóæ êóïèë ãîâîðÿùåãî ïîïóãàÿ, òîò âñ¸ ðàññêàæåò.
Ëþáîâíèê îòâå÷àåò:
- Íå âîëíóéñÿ, íàêðîåì êëåòêó, íè÷åãî íå óâèäèò. Òû âñòàâàé ó ñòîëà, íàãíèñü âïåð¸ä, à ÿ çàëåçó íà ëþñòðó, ðàñêà÷àþñü, è âñ¸ áóäåò êàê íàäî.
Âäðóã áåøåíûé ð¸â èç êëåòêè:
- ÂÛÐÂÈÒÅ ÌÍÅ ßÇÛÊ, ÍÎ ß ÄÎËÆÅÍ ÝÒÎ ÓÂÈÄÅÒÜ!!!!!!, . - :
  1. . , .
  2. . - , ?

   ?
   ?

. ??

1:
. : , , .

»


2:
, , , .

»


3:
, , .

»


   :: :: Web ClipArt :: :: :: 10 :: ::
 ©NetAdmin.ws 2001